Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de BB105
 2. BB105: BraBuijn Services h.o.d.n. BB105 is gevestigd te Kagertuinen 49, 2172 XJ, Sassenheim en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68011385.
 3. Wederpartij: de koper van een product van BB105 of de opdrachtgever die BB105 de opdracht geeft tot het vervaardigen van een t-shirt met opdruk.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Duurzamer gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of BB105 in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht is op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten (IE): rechtenals het auteursrecht, naburige rechten, het databankenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht, het kwekersrecht en het chipsrecht.

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen BB105 en de Opdrachtgever, onder rechtsverhouding wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan: geschillen die voortvloeien uit een al dan niet gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en BB105. De eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. BB105 is gerechtigd op elk moment het aanbod te wijzigen of in te trekken.
 3. Alle afbeeldingen in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. BB105 kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij het aanbod van BB105 heeft aanvaard en bevestigd is door BB105.
 2. Indien de wederpartij het aanbod heeft aanvaard, bevestigt BB105 onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. BB105 treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de wederpartij elektronisch betaalt, zal BB105 daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. BB105 kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BB105 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
 5. Het staat BB105 vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, bijvoorbeeld bij een discriminerende tekst of als er inbreuk wordt gemaakt op een IE recht. Deze keuze ligt geheel bij BB105 en zij hoeft deze niet te motiveren. Indien BB105 een bestelling of aanvraag weigert, deelt BB105 dit onmiddellijk mee aan de wederpartij.

 

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de kalenderdag nadat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 4 lid 1 van deze voorwaarden.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan BB105 retourneren, conform de door BB105 verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het herroepingsrecht vervalt als:
  1. De wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van BB105 en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. Wanneer de wederpartij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan BB105. Het kenbaar maken dient de wederpartij te doen middels een e-mail: info@bb105.nl. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de wederpartij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Voor producten waarvoor maatwerk wordt geleverd, overeenkomstig de specificaties van de Wederpartij, geldt het herroepingsrecht, zoals omschreven in de artikelen 5 lid 1 en 2 van deze voorwaarden niet.
 5. Retourneren (herroepingsrecht) – zakelijke klant, BB105 is niet wettelijk verplicht je het herroepingsrecht te bieden zoals dit geldt voor consumenten.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal BB105 dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 7 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Er worden altijd vrachtkosten in rekening gebracht ongeacht het aantal artikelen, tenzij anders aangegeven.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is BB105 niet verplicht het product voor de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan BB105 heeft kenbaar gemaakt in zijn bestelling.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij wederpartij akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op een schadevergoeding.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal BB105 het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal BB105 zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BB105 tot het moment van bezorging aan de wederpartij.

 

Artikel 9 – Intellectuele Eigendomsrechten (IE)

 1. Indien de Wederpartij een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de Wederpartij ten opzichte van BB105 de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Rechtsgevolgen en de daarmee verband houdende kosten van inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
  2. De Wederpartij zal BB105 vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De Wederpartij vergoedt BB105 alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

 

Artikel 10 - Betaling

 1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:


iDEAL
Door overmaking naar het bankrekeningnummer van BB105, zoals in de bevestigingsmail genoemd.
BB105 kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 1. In het geval dat met BB105 een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel
  verstrijken van deze termijn de wederpartij in verzuim is.
        Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te
        stellen en overeen te komen voorwaarden.
 2. Ten laste van de wederpartij komen alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook,
  hieronder mede begrepen incassokosten, die BB105 als gevolg van niet nakoming door de
       wederpartij van diens (betalings)verplichtingen zal maken.
 3. In geval van niet tijdige betaling is BB105 bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
  ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de wederpartij zijn
  betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BB105, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd middels e-mail: info@BB105.nl
 2. Bij BB105 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BB105 binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Mocht, onverminderd enige aansprakelijkheid van BB105 worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door BB105 geleverde goederen.

 

 

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen BB105 en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de wederpartij woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.